Финансират проекти на хора с увеждания за започване на самостоятелен бизнес

0
134

Агенцията за хора с увреждания обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

Максималния размер на безвъзмездното финансиране е до 20 000 лева, а крайния срок за подаване на проекти е 05.08.2019 година.

След одобрение на проектното предложение и след извършване на предвидените основни дейности, кандидата трябва активно да работи в него и в негов интерес.

С проект могат да кандидатстват физически лица с трайни увреждания. Ако лицата са в трудови/служебни правоотношения, след класиране на представеното от тях конкурсно предложение е необходимо да декларират, че ще извършват трудова дейност единствено във връзка с неговото изпълнение.

В решението на ТЕЛК/НЕЛК на кандидатстващото лице не трябва да има противопоказни условия за упражняване на дейностите, които се предвижда да бъдат извършвани след реализация на проект.

Проекта задължително включва като самостоятелен етап учредяването на стопанско предприятие, като физическото лице избира самό подходящата за него юридическа форма – едноличен търговец или еднолично дружество с ограничена отговорност. При стартиране на дейностите по проекта кандидатът задължително трябва да докаже, че има подходящите умения, квалификация и управленски опит за реализиране на начинанието. Като доказателство се прилагат подходящи документи, издадени от лицензирани образователни и обучителни институции – дипломи, удостоверения, сертификати и др., както и документи, удостоверяващи правото да се осъществява дейност, подлежаща на регистрационен, разрешителен или лицензионен режим.

 

Дейностите, които се изпълняват в рамките на конкурсното предложение, се делят на две групи.

Към първа група дейности се отнасят инвестиционните дейности, чието осъществяване подготвя започването и развитието на самостоятелна стопанска дейност, Продължителността на същите не може да бъде по-голяма от 4 месеца.

Към втора група дейности се отнасят дейностите, които предстои да се изпълняват след приключване на инвестиционните дейности. Продължителността им не може да бъде по-малка от 36 месеца.

 

От участие в конкурса се отстраняват лица с трайни увреждания:

  1. които имат учредено еднолично предприятие, независимо дали е действащо, или недействащо;
  2. които участват като съдружници в други търговски дружества;
  3. чиито предложения имат за цел получаването на доходи от отдаване под наем на придобитото по инвестиционния проект имущество;
  4. чиито предложения имат за цел развитието на хазартни игри;
  5. чиито предложения имат за цел покупка на земя и трайни насаждения.

За по-подробна информация можете да се обърнете към нашите партньори:

www.profiaccounting.com

Гр.София-1000

Ул.Триадица №6 ,ет.3 , офис 301

Факс-тел :+3592931 9916

Тел: +359889407079

Тел: +359885424873

 

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Въведете Вашия коментар
Въведете името си тук