Европейският парламент и държавите членки постигнаха предварително
споразумение относно нови правила, които ще гарантират високо равнище на защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, които докладват за случаи на нарушаване на законодателството на ЕС.
Тези нови правила за определяне на общи за ЕС стандарти за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, бяха предложени за първи път от Европейската комисия през април 2018 г.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Трябва да защитим лицата, подаващи сигнали за нарушения, за да не могат да бъдат наказвани, уволнявани, понижавани и срещу тях да не могат да бъдат завеждани дела в съда за това, че са действали в интерес на обществото. Тези нови правила в ЕС за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, правят тъкмо това и ще гарантират, че тези лица могат да сигнализират по безопасен начин за нарушения на правото на ЕС в много области. Това ще спомогне за борбата с измамите, корупцията, избягването на корпоративните данъци и вредата за здравето на хората и за околната среда. Насърчаваме държавите членки да създадат всеобхватни рамки за защита на
лицата, подаващи сигнали за нарушения, въз основа на същите принципи“.  

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: „Разкритията по скандалите „Дизелгейт“ , „Досиетата от Панама“ и Cambridge Analytica ни показаха как лицата, подаващи сигнали за нарушения, ни помагат за разкриването на незаконни дейности, които са в ущърб на обществения интерес и на общото ни благосъстояние. Трябва да подкрепяме и защитаваме онези смели хора, които изкарват на показ незаконни дейности. Радвам се, че постигнахме една балансирана система, която насърчава работодателите да решават проблемите вътрешно, но също така позволява на лицата, подаващи
сигнали за нарушения, да се обърнат към публичните органи без страх от ответни мерки с цел отмъщение“. 

Новите правила обхващат голям брой области на правото на ЕС, включително борбата с изпирането на пари и корпоративното данъчно облагане, защитата на данните, защитата на финансовите интереси на Съюза, безопасността на продуктите и храните и защитата на околната среда и ядрената безопасност. Освен това държавите членки са свободни да разширят обхвата на тези правила, за да включат и други области. Комисията ги насърчава да създадат всеобхватни рамки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, въз основа на същите принципи.
Ясни процедури за сигнализиране и задължения за работодателите: С новите правила ще се създаде система от безопасни канали за сигнализиране — както в рамките на дадена организация, така и към публичните органи.
Безопасни канали за сигнализиране: Лицата, подаващи сигнали за нарушения, се насърчават да използват първо вътрешни канали, ако нарушението, което желаят да разкрият, може да бъде ефективно отстранено в рамките на тяхната организация и когато не съществува риск от ответни действия с цел отмъщение. Те също така могат да докладват директно на компетентните органи, ако счетат това за необходимо, с оглед на обстоятелствата в конкретния случай. Освен това, ако след сигнализирането до компетентните органи не бъдат предприети подходящи действия, или в случай на
непосредствена или явна опасност за обществения интерес, или когато подаденият до
органите сигнал няма да даде резултат, например защото тези органи са в тайно
споразумение с извършителя на престъплението, сигнализиращите лица могат да оповестяват нарушението публично, в това число чрез медиите. Това ще осигури защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, когато те действат като източници на информация за разследващ журнализъм.
Предотвратяване на ответни действия с цел отмъщение и ефективна защита:
Правилата ще осигурят защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, срещу уволнение, понижаване в длъжност и други форми на ответни действия с цел отмъщение. Те ще изискват също така от националните органи да информират гражданите за процедурите за подаване на сигнали и за наличната защита. Лицата, подаващи сигнали за нарушения, ще бъдат също така защитени при съдебни производства.

Следваща стъпка
Сега предварителното споразумение трябва да бъде официално прието от Европейския парламент и Съвета.

Контекст
Защитата в ЕС на лицата, подаващи сигнали за нарушения, в момента е разпокъсана и
непоследователна. В повечето държави от ЕС предоставяната защита е частична и се прилага само за конкретни сектори или категории работници и служители.
Комисията пое ангажимент да предприеме действия за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения в качеството си на журналистически източници на информация, по време на втория Годишен колоквиум за основните права, проведен през ноември 2016 г. на тема „Медиен плурализъм и демокрация“. Комисията предложи настоящия проект на директива относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза, през април 2018 г. Той беше придружен от съобщение за това как да се осигури по-добра защита на лицата, сигнализиращи за нередности в Европа, като цяло.
С подобряването на защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения, се привежда в действие и ангажиментът на Комисията да постави по-силен акцент върху прилагането на законодателството на ЕС, както е посочено в нейното съобщение от 2016 г., озаглавено „Право на ЕС: по-добри резултати чрез по-добро прилагане“ .

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Въведете Вашия коментар
Въведете името си тук