Прием по Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ от ПМДР

0
37

Кандидатите по Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ от ПМДР могат да подават своите проектни предложения до 30.10.2019 година.

По тази мярка се подпомагат проекти, които са насочени към разширяване, оборудване и модернизация на предприятия в сектор „Рибарство“.
За подпомагане са допустими лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
Мярката финансира инвестиции свързани с преработването на продукти от риболов и аквакултури, когато тези инвестиции:
– Допринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци;
– Подобряват безопасността, хигиената, здравето и условията на труд;
– Подпомагат преработването на улов на риба от видове с търговско значение, който не може да бъде предназначен за консумация от човека;
– Свързани са с преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването;
– Водят до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и организационни системи.
Допустими за финансиране са инвестиционните разходи и разходите за услуги.

Максималния размер на безвъзмездната финансовата помощ за един проект е в размер на 50% от общите допустими разходи за дейности.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 20 000 лв.;
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 1 000 000 лв.;
Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един бенефициент по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ за целия програмен период е 1 400 000 лв.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Въведете Вашия коментар
Въведете името си тук