Приема на проектни предложения по тази мярка ще продължи до 04.10.2019 година.
Чрез мярката се цели подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд. Прилагането на мярката е насочено към изграждането на нови и модернизацията на съществуващи предприятията за аквакултури и диверсификация на доходите чрез развиване на допълнителни дейности.

Кой може да кандидатства:
ЕТ или ЮЛ, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, като кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
– да са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 ЗРА в случаите, когато обекти на подпомагане са съществуващи действащи стопанства;
– да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинска дейност (ЗВД) – в случаите, когато обект на подпомагане са съществуващи стопанства;
– да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие, съгласно ЗМСП и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014 или да са със състав по-малък от 750 души, или с оборот под 200 млн. евро, ако са предприятия, които не попадат в дефинициите по горе изброените Закон и Регламент.

Допустими дейности:
Продуктивните инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал;
Диверсификацията на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове;
Модернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;
Подобряването и модернизацията, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
Инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия (на ниво допустимост капацитета на инсталацията да не е по-голям от потреблението, което е необходимо за проекта);
Диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите
Допустими разходи:
За строително-монтажни работи
За закупуване на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на оборудването, машините, съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг;
За специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на стопанството (електрокари и мотокари, теглителна техника, транспалетни колички и хладилни контейнери), включително придобити чрез финансов лизинг;
За закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проектното предложение;
За закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация (включително придобити чрез финансов лизинг);
Подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически проект и/или технологично описание на обекта за производство на аквакултури и технологична схема на производство на аквакултури, съгласно Наредба № 18 от 4.11.2016 г. за съдържанието на технологичното описание и технологичната схема на производство на аквакултури (ДВ, бр. 90 от2016 г.), (Наредба 18 от 4.11.2016 г.) за съдържанието на технологичното описание и технологичната схема на производство на аквакултури, изготвени от специалист с образование, съответстващо на спецификата на технологията; разходи за независим строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол;
За закупуване на земя, която има пряка връзка с изпълнението на проекта и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта, при условията на чл. 19 от ПМС № 189 от 2016 г.;
За инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими и пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг;
За сервизни плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг;
За въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти – до 1% от общите допустими разходи по проекта;
Обекти за продажба на дребно на собствено произведена продукция от аквакултура в аквакултурните стопанства, съгласно разпоредбите на Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход;
За обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързана с предвидената инвестиция – до 1% от общите допустими разходи по проекта;
За съоръжения и/или оборудване за подобряване безопасността и условията на труд;
За специализирани транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на стопанството, свързани с подобряване на производството, включително придобити чрез финансов лизинг;
Разходи за информация и комуникация – до 2 на сто от общите допустими разходи за проекти, при които размерът на финансовата подкрепа не превишава левовата равностойност на 100 000 евро, и до 1 на сто от общите допустими разходи – за всички останали проекти
Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 30 000 лева. Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 550 000 лева
Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ – 50%.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Въведете Вашия коментар
Въведете името си тук