Стартира прием по мярка за подпомагане на малките стопанства

0
123

Започна прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 – 2020 г, който ще продължи до 30.09.2019 година.

Подкрепата за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро, като няма минимален праг за кандидатстване. Изплащането на одобрената помощ ще се извършва на два етапа: първо плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро – в срок до два месеца след сключване на административния договор, а второто плащане в размер на левовата равностойност до 5 000 евро – когато след извършена проверка Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция установи точното изпълнение на бизнес плана.
На какво трябва да отговарят кандидатите, за да са допустими за участие по тази мярка:
1. ако са физически лица, трябва да са навършили 18 години;
2. еднолични търговци, еднолични дружества с ограничена отговорност и дружества с ограничена отговорност трябва да са регистрирани по Търговския закон;
3. кандидатите кооперации следва да са регистрирани по Закона за кооперациите.

Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва да:
1. са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;
2. да са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година;
3. да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 2000 евро и 7999 евро включително;
4. да са собственици и/или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя;
5. да са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
6. да са микропредприятия или малки предприятия
7. за кандидатите, развиващи животновъдна дейност се изисква регистрация на животновъден обект по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Крайният срок за изпълнение на проекта не може да бъде по-късно от 15.09.2023 г.

 

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Въведете Вашия коментар
Въведете името си тук